ПРОЕКТ ЗЕЛЕНИЯТ КЪТ

ПРОГРАМА ЗЕЛЕНА СОФИЯ 2018

Проект „Зеленият кът” – обособено зелено пространство за социално общуване и отдих за деца с проблеми в развитието и техните семейства се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Зелена София” 2018 на Столична община

Настоящият проект е част от общата програма на Фондация «Деца с проблеми в развитието» за облагородяване на общински терен в София, кв. Изток, ул. Антон П. Чехов, №44. Намиращата се в имота сграда се ползва от Фондацията за изпълнението на програми и инициативи, подкрепящи деца с увреждания и техните семейства. Прилежащият към сградата терен дава възможност за създаване на пространство за специализирани занимания, игри и социални инициативи в естествена външна среда, на чист въздух и сред зеленина. Основна цел на нашата организация е подобряването на качеството на живот на тези деца и развитие на социалните им умения. Фокусът в нашата работа е насочен към извеждането им от домашната изолация, в която се намират и подкрепа на тяхната интеграция, чрез различни инициативи, развиващи техните възможности и комуникационните им способности. Средата, в която това се случва е от ключово значение предвид ежедневието им, преминаващо в затворени пространства в дома или в терапевтични кабинети. Създаването на обособено външно пространство със зелена среда ще им даде рядка възможност за контакт с природата, намаляване на ефекта на стресовите фактори, на които са подложени и мотивиращ стимул за усилията, които полагат.

Основна цел на проекта е озеленяване на двора на общински имот, ползван от Фондация „Деца с проблеми в развитието“, намиращ се в гр.София, СО-район Изгрев, кв. Изток, ул. Антон П. Чехов, №44. Създаване на обособено зелено пространство за социално общуване и интегриращи инициативи за семейства и деца със специални нужди и местната общност на район Изгрев. Насърчаване на доброволческа активност, чрез използване на модели за устойчиво градско развитие.

Предвидените програми са отворени към децата и семействата от района, които са активни участници в тези събития. Общуването с «различните» всъщност носи редица позитиви и за семействата с деца в норма, като подпомага възпитателния процес, развива качества като отговорност и уважение и понижава нивата на агресия.

 Специфични цели:

  • Подобряване състоянието на зелената площ в посочения общински имот – почистване, озеленяване и изграждане на цветни пространства.
  • Усвояване и използване на прилежащия терен с цел подобряване качеството на живот и отдих – осигуряване на здравословна среда на обитаване както за децата, посещаващи занимания във Фондация „Деца с проблеми в развитието“, така и за живущите в района.
  • Изграждане на „шумова бариера“, посредством засаждане на дървестна и храстова растителност по оградата към ул. А.П. Чехов и ул. Еужен Поатие.
  • Осигуряване на условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи – ангажиране на доброволчески групи от района.
  • Укрепване на обществените отношения, чрез осъществяване на солидарни доброволни дейности с участието на деца със специални нужди, родители, съмишленици, жители на района.
  • Насърчаване на неформални модели и инициативи водещи до позитивна промяна в социалното общуване и гражданската отговорност.
  • Въвеждане в действие на добри европейски практики за развитие на градската среда, чрез опазване на природите ресурси, образование и осведоменост в областта на околната среда.

Посочените цели на проекта са в съответствие с целите на Програма „Зелена София 2018“, Плана за развитие на Столична община и Областната стратегия за развитие на Област София-град 2014-2020 г.