ПРОЕКТ „СОФИЯ – НЕ ПОДМИНАВАЙ, А ОПОЗНАВАЙ”

Проект „София – Не подминавай, а опознавай” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 от Фондация „Деца с проблеми в развитието”, в партньорство с Район Студентски, Столична община

Изграждане на социално – отговорно съзнание у младите хора и позитивна промяна на обществените нагласи към децата и хората с увреждания в България са основна цел на проекта.

Реализацията на проекта е насочена към родителите на деца в норма като им предлага информация и практически съвети за това как да посрещнат въпросите на децата си, свързани с лица с увреждания, като засяга следните три области: „Включване”, „Приемственост” и „Възпитание”.

Предишни инициативи както и данни от страна на родителите на деца с увреждания, с които фондацията работи, показват неподготвеност на обществото за въпросите на малките деца, относно хората/децата с увреждания и техните специфични нужди.

От своя страна, родители на деца в норма споделят сериозни затруднения да посрещнат въпросите на децата си, относно спецификата и различията на хората с увреждания. Притесненията като цяло произлизат от липса на достатъчно информация на достъпен език по посочената тема и непознаване на етичната страна на въпросите, което често води до мълчание, зле тълкувано като дискриминация. Тези изводи показват необходимостта от информационна кампания за коректна комуникация с децата, относно хората с увреждания.

Целевата група е определена и на база на ролята на родителите, които чрез влиянието на авторитета си, имат възможност да възпитават отношение на разбиране и толерантност към хората с увреждания.

Изпълнението на проекта предвижда следните дейности:

 1. Изготвяне и публикуване на информационни материали.
 2. Организиране и провеждане на информационни събития за родители в учебни заведения на територията на район Студентски, Столична община.
 3. Провеждане на кръгла маса, посветена на отношението на децата към различията на хората с увреждания, въпросите които задават по темата и възможностите на родителите да реагират отговорно и коректно на тях.
 4. Заключителна пресконференция/отчет на изпълнението и постигнатите резултати.
 5. Популяризиране на проекта

В резултат от успешното реализиране на проекта ще сме постигнали:

 • Увеличаване броя на информирани и запознати родители с начин и подход на обяснение на проблема на деца на различна възраст;
 • Повишаване приноса на гражданите в процесите за „Приемственост“ и „Възпитание“ у младите хора и позитивна промяна на обществените нагласи към децата и хората с увреждания в България;
 • Развиване на успешно партньорство между деца, родители и екип, водещо до по-голяма стабилност и отговорност в отношенията с деца с увреждания;
 • Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората в неравностойно положение да бъдат активни;
 • Изграждане на социално-отговорно съзнание у младите хора
 • Разширяване на дейности в партньорство и диалог с различни социални групи и организации /местна власт, училище, родители/