ФОНДАЦИЯ “ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО”

Фондация “Деца с проблеми в развитието” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Основана e през май 2006 година от родители на деца с увреждания.

Ние вярваме, че всяко дете има правото да получи най-добрата терапевтична грижа и адекватна социална подкрепа. Нашата цел е да осигурим възможност на децата със специални нужди да разгърнат своя потенциал, далече от домашната изолация в извънболнична среда. За да постигне това, нашата организация работи директно с децата и техните родители, като обединява специалисти, терапевти и институции. Нашите усилия са насочени и към повишаване на информираността и социалната ангажираност. Всички ние заставаме зад идеята за общество, в което нуждите на децата с увреждания са удовлетворени и правата им са защитени.  Тази идея е в самото сърце на всеки проект, върху който работим, и всяка програма за промяна, в която взимаме участие.  Всичко, което правим, има за цел подобряване качеството на живот на децата с увреждания и техните семейства.