ПРОЕКТ „ПОДЕМ“

Източник на финансиране: съвместна инициатива на Фондация „Деца с проблеми в развитието” и фондация Sandra hilf Kindern e.V., Munchen, като германската страна осигури финансиране, а българската  отговаряше за организационното и техническото обезпечаване и изпълнение на проекта, както и пое за своя сметка допълнително направените разходи в интерес на осъществяване на проекта.

Период на изпълнение: юни 2006 – април 2007г.

Проектът „Подем” е съвместна инициатива на Фондация „Деца с проблеми в развитието” и организация „Сандра помага на деца” ЕФ – Мюнхен и се отнася до извършване на обширен ремонт и обзавеждане на налична изоставена сграда на територията на Възпитателно училище интернат за момичета „Христо Ботев” в село Подем, област Плевен. Цялостният ремонт и обзавеждане, включително поисканите в хода на работата корекции, беше приключен за осем месеца. В хода на работата възникна необходимостта от средства, непредвидени в първоначалните разчети. Фондация „Деца с проблеми в развитието” пое за своя сметка допълнително направените разходи в интерес на осъществяване на проекта. При изпълнението на строително –ремонтните работи са използвани само качествени материали от декларирани производители и доставчици. Фондация „ Деца с проблеми в развитието“ финансира над 10 % от общата стойност на проекта.