ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ” – ОДОБРЕН И РЕАЛИЗИРАН В МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

Източник на финансиране: Агенция за хората с увреждания и Фондация „Деца с проблеми в развитието“

Период на изпълнение: (2010г.)

Проектът цели развитие на основни умения, оптимизиращи самостоятелността на деца със специални нужди, адаптирани спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете. Включени в програмата са 20 деца с диагноза детска церебрална парализа, като повечето от тях са и със съпътстващи заболявания. За всяко от тях е изработен индивидуален терапевтичен план за срок от 6 месеца.

Задачите, които си поставя програмата за всяко дете, са с цел повишаване на качеството на живот чрез развитие на:

  • Мобилност – подобряване на самостоятелността в придвижването в домашно обстановка, ориентиране в различни обществени площи, сгради и конструкции.

  • Комуникативност – оптимизиране на различни нива на общуване в семейна и външна среда и обработка на получената информация. Подобряване на възможностите за интегрирането на социално-адаптивни техники за комуникация.

  • Независимост – създаване на умения за самообслужване и разчитане на социални указателни символи за ориентиране и самостоятелност.

Поставените задачи се изпълняват от 7-членен екип на МЦ „Деца с проблеми в равитието“, чрез методите и средствата на неврохабилитацията и рехабилитацията, подчинени на основните принципи: комплексност, последователност, индивидуален подход, непрекъснатост. Постигнатите резултати бяха отчетени с екипна оценка, включваща методи, тестове и критерии за оценка, валидни за всяка от съответните специалности.